กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกภาคส่วน และร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเชียงของ จำนวน 53 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูง