กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมหางนกยูง อาคารโอทอป นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ มะลัยโย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์แต่ละบ้านในครั้งนี้