กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันมหาสงกรานต์ เวลา 06.00 น. ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำคณะเจ้าหน้าที่/พนักงาน/พนักงานจ้าง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป