กิจกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยกำหนดจัดพิธีบวงสรวงและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำโขง ตลอดจนการมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากประมงจังหวัดเชียงราย ให้แก่ชุมชน ณ ลานหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ โดยมี นายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายประยุทธิ โพธิ กำนันตำบลเวียง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล สโมสรโรตารี่เชียงของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 314 กองกำลังผาเมือง ฯลฯ และประชาชน ในการนี้ ได้มีจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาบึกจากประมงจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรีและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นได้ร่วมกันบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป