กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุ และได้นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะครูจิตอาสา ร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน (วัดเชียงคาน) ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี 2566