กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน และติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของตนเองใน การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงแนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม