กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จัดส่งทีมทันตแพทย์ มาให้การตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียน ฯลฯ ในการนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทั้งนี้ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในครั้งต่อไป คือการเข้าร่วมกิจกรรม งานพิธีสืบชาตาเมืองเชียงของ-เชียงราย ประจำปี 2566 ณ วัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะได้จัดรถชมวิวรับ/ส่ง นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามจุดนัดหมายเดิมเวลาเดิม การแต่งกาย ชุดขาวไปวัด