กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา มอบหมาย ให้นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของก่อนปิดเทอม พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ทีมครูจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ในการนี้ ได้แทรกความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ในสถานการณ์ค่า PM . 2.5 สูงอย่างงี้ และการห้ามเผาทุกชนิด ฯลฯ ทั้งนี้ ได้มีนักเรียนมาสมัครใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สามารถมาสมัครได้อีกครั้งเมื่อโรงเรียนฯ เปิดเทอมใหม่ ประมาณปลายเดือน พฤษภาคม 2566 นี้