งานประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ณ วัดศรีดอนชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆะบูชา นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อเพชร ณ วัดศรีดอนชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ