งานสืบชาตาวันสถาปนาเมืองเชียงของ เชียงราย ครบรอบ 1384 ปี ณ อุโบสถวัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียงอำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ อุโบสถวัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พระครูบวรรัตนธรรม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์อำเภอเชียงของ นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธิฝ่ายฆราวาสและ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายเกษม ปันทะยม นายกองค์การส่วนบริหารตำบลริมโขง ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน สืบชาตา วันสถาปนาเมืองเชียงของ เชียงราย ครบรอบ 1384 ปี เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ