ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังทอง

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังทอง