ต้อนรับ นางวิไลวัลณ์ สุดาทิพย์ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายก และนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย นำโดย นายกฤตภัค ขุนนะวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้มาส่ง นางวิไลวัลณ์ สุดาทิพย์ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป