ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.ขอความเห็นชอบปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลตามหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย

3. ขอความเห็นชอบใช้แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย