ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง อาคารศูนย์โอท็อปเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หมู่ 7 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดการประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจน เพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เด็กในครอบครัวยากจน) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 30 ราย และหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ 2566