ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ