ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)