เดินขบวนวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันท้องถิ่นไทย โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย และเป็นวัฒนธรรมอันดีของเทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศตำบลเวียงเชียงของ พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทุกภาคส่วน อาทิ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภาระกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมา และคนงาน ฯลฯ โดยได้ร่วมกันเดินรณรงค์ บริเวณ

ถนนสายกลาง ตั้งแต่ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง จนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และได้มีพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" โดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ