วันเทศบาล ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ โดยในกิจกรรมวันเทศบาล ประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปหน้าอาคารสำนักงาน และบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลพระภูมิ พิธีอ่านศาล เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2566 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ