เทศบาลตำบลเวียงเชียงของประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มีการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจด้วยวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่มีบัญญัติไว้เป็นข้อกฏหมาย กฏและระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม