เทศบาลตำบลเวียงเชียงของร่วมสรงน้ำพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันมหาสงกรานต์ เวลา 13.00 น. ณ ถนนสายกลาง นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำคณะเจ้าหน้าที่/พนักงาน/พนักงานจ้าง สรงน้ำพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงของ จำนวน 100 องค์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป