โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ จัดกิจกรรม โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบสม หมู่ 3 และประชาชน ฯลฯ เข้าร่วมงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ