โครงการบ้านพอเพียงชุมชนเมือง ปี 2566

โครงการดีๆจาก พอช.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จังหวัดเชียงราย ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทำโครงการบ้านพอเพียงให้กับประชาชน ทีมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ทำการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของและสภาเทศบาลฯ ชมรมนักปกครองตำบลเวียง หน่วยทพ.3101 ชป.กร.314 กองกำลังผาเมือง ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในเขตทต.เวียงเชียงของ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และผู้นำทุกหน่วยงาน ฯลฯ