โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม การอบรมผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่การเรียนรู้พิธีกรรมล้านนาไทย และการปฏิบัติพิธีกรรมแบบล้านนาไทย พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล และผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถตั้งรับและแก้ไขโดยวิธีทางศาสนา