โครงการแสดงผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางจิราภรณ์ ศิริธาราธิกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางวารุณี อุดมพล คณะกรรมการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง พร้อมใจกันร่วมงาน โครงการแสดงผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงผลงานและกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565