โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายการจราจร

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมฟังการอบรม กิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายการจราจร และการปฏิบัติตนตามกฎจราจรให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมี ร้อยตำรวจตรี ทวี สุภศร และ ด.ต.พนิจ รวมสุข จากสถานีตำรวจภูธรเชียงของ เป็นวิทยากรในการอบรม ในการนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต้องขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้