โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกกับฟองสบู่

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรม สนุกกับฟองสบู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการหาคำตอบ ปฏิบัติการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหว ซึ่งในกิจกรรมการทดลองครั้งนี้ใช้กิจกรรม จิตศึกษา Brain Gym เข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านสมอง EF อีกด้วย