ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

หัวข้อหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)5/5/665/5/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่729/3/6629/3/66
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ27/3/6627/3/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงของ22/3/6622/3/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ8/3/668/3/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25667/3/667/3/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกน้ำบ่อ บ้านสบสม หมู่ที่316/2/6616/2/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลา (ศาลเจ้าพ่อหงส์คำ) หมู่ที่ 7 บ้านหาดไคร้2/2/662/2/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4ฟุตและโต๊ะทำงาน31/1/6631/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง30/1/6630/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต26/1/6626/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตราชั่งดิจิตอลขนาดใหญ่ ขนาด 150 กิโลกรัม26/1/6626/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงของ24/1/6624/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 724/1/6624/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุตและโต๊ะคอมพิวเตอร์)23/1/6623/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยเชื่อมถนนสายสบสม-หาดไคร้ 12/1/6612/1/66
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ27/12/6527/12/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารหน้าวัดหาดไคร้ เป็นที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหาดไคร้27/12/6527/12/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเชียงของ9/11/659/11/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อท้าวเพชร พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 28/10/6528/10/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาล26/8/6526/8/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โต๊ะเรียน)8/8/658/8/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอย 6 ถนนประดิษฐ์อุดมการณ์ หมู่ที่ 1227/6/6527/6/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานหน้าวัดหลวงด้านทิศเหนือ บ้านในเวียง หมู่ที่ 224/6/6524/6/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น (ชร.ถ.42-001)(สายสบสม-หาดไคร้)(ปรับปรุงปรุงฟุตบาท + เสาไฟ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)23/6/6523/6/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่717/6/6517/3/65
ประกาศเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยถนน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ16/3/6516/3/65
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 หมู่ที่ 2,3,7,8,12 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ8/3/658/3/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายสบสม-หาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย7/1/657/1/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน28/12/6425/1/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายข้างสะพานบัวสอน หมู่ที่ 2 บ้านในเวียง14/1/6514/1/65
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารศูนย์บริการประชาชน11/1/6511/1/65
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยถนน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ21/12/6421/12/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านสบสม 29/11/6429/11/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านเวียงแก้ว ม.823/11/6423/11/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างสนามฟุตซอล บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 78/9/648/9/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านในเวียง หมู่ที่ 26/9/646/9/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและอาคารห้องเก็บของบ้านเวียงดอนชัย หมู่ 1227/8/6427/8/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องเชื่อมโลหะ,สว่านไฟฟ้า)25/8/6425/8/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ในพื้นที่เทศบาลจำบลเวียงเชียงของ11/8/6411/8/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.(ด้านทิศตะวันตก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ7/6/647/6/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 34 แยก 1 บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง16/4/6416/4/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ29/3/6429/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 1229/3/6429/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ที่ 719/3/6419/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดพระแก้ว ด้านติดถนนสายกลาง หมู่ที่ 819/3/6419/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังอำเภอ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย18/3/6418/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสายเลียบแม่น้ำโขง ทางทิศเหนือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย18/3/6418/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสายเลียบแม่น้ำโขง ทางทิศใต้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย18/3/6418/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายสบสม-หาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย18/3/6418/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปฏิมากรรมปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 711/3/6411/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น8/3/25648/3/2564
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ17/2/256417/2/2564
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมรั้วและดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง(ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)26/1/6426/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จำนวน 15จุด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย25/1/6425/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก18/1/6418/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร OTOP บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเชียงของ จังหวัดเชียงราย15/1/6415/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอย 137/12/637/12/63
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตลิ่งรอบสระน้ำ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หมู่ที่ 1218/11/6318/11/63
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรุงปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ18/11/6318/11/63
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในเวียง หมู่ที่ 213/11/6313/11/63

หัวข้อ