วินัยการเงินการคลังของรัฐ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

การจัดทำบัญชี : ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี