ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะชุมชนเมืองเชียงของขึ้นเป็น เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ยกฐานะชุมชนหมู่ที่ ๒,๓,๗,๘ และ ๑๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เป็น "สุขาภิบาลเวียงเชียงของ" เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ และเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล
เวียงเชียงของใหม่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๓ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑.๘ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑,๑๓๕ ไร่
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ยกฐานะสุขาภิบาลเวียงเชียงของ
เป็น "เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ" เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒