คณะผู้บริหาร

นายกษิดิศ  พชระเศรณี

รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12

นายนครินทร์  สิริราช

เลขานุการนายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12

นายฐ์มณฑล  ศิริธาราธิกุล

รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12

นายจันทร์ทร  วัชพลพงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12