คณะผู้บริหาร

นายกษิดิศ  พชระเศรณี

รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 088-1333363

 

นายนครินทร์  สิริราช

เลขานุการนายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082-4938335

นายฐ์มณฑล  ศิริธาราธิกุล

รองนายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-8530352

 

นายจันทร์ทร  วัชพลพงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 12

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 099-4945054