ผู้นำชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / Vision

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

 

"ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคู่สังคมที่ดี

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"

 

พันธกิจ / Mission

  1. การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การผังเมือง การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร การควบคุมอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน น้ำ พลังงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างมูลค่าทางการตลาด การค้า การลงทุน การประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโรงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง

  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่บนพื้นฐานทางสังคมของล้านนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ให้คุณธรรมมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  4. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นธรรม และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ

  5. การบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมมาภิบาล คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบที่โปร่งใสเป็นธรรม