สมาชิกสภาเทศบาล

นางประกาย บุญประคอง
ประธานสภาเทศบาล

นายนาวินโย เทพกิจ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์
เลขานุการสภาเทศบาล


นายทรงพล เกตุโสภา
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 1

นายสาโรจน์ ศิริเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 1

นายสมพร ตอนะรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 1

นางวิลาวรรณ์ นามวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 1

น.ส.จินตนา วงศ์วิวัฒนากุล
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 1

 

 

 

นายประดิษฐ์ อินทะเสน
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 2

นายมานพ เทพกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 2

นายอนุวัฒน์ เทพกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 2

นางชุติกาญจน์ รัตนไตร
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 2

นางภัทราวดี การะเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลเวียงเชียงของเขต 2