กองการศึกษา

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางมนตกานต์ สารทักษิณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเกษชรินทร์ สุยะตา
ครู คศ.2

นางแสงทิพย์ ตานะอาจ
ครู คศ.2

นางสาวจีระนันท์ กันทวี
ครู คศ.1

นางศศิธร เภตรา
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภัชญา ระวังศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาวรติภัค โนวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายเตชินท์ โนวิชัย
ผู้ช่วยงานธุรการ

นางจิราภรณ์ อุทัยมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจีรนันท์ กันทวี
ครู คศ.1

นางสาวสุภัค ช่วยเกื้อกุล
ครู คศ.1

นางสาวสุวารี ปันทะยม
ผู้ดูแลเด็ก

นางอรัญญา เทพมูล
ผู้ดูแลเด็ก

นางจันทร์เพ็ญ รัตนไตร
ผู้ช่วยงานสำนักงาน

นายตี๋ จุ๋มใจ
นักการภารโรง

นางสาวธมลวรรณ ทิพย์วงค์
ผู้ช่วยงานสำนักงาน