กองคลัง

นางศิริพร อริยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเฉลิม อยู่อินทร์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวกฤติญา อุ่นเรือน
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางสาวจิราวรรณ อะโนมา
ผู้ช่วยงานบัญชี

 

 

 

 

 

นางสาววารุณี บุญสะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางพิมพ์ภา หาญพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาววาสนา รัตนจางวา
คนงาน