กองช่าง

นายพิทักษ์ แสงเพชร์
นายช่างโยธา อาวุโส

นายธนัญชัย จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายบุญส่ง สายสมร
คนงานทั่วไป

นายโสภณ แสนดี
ผู้ช่วยงานสำรวจและออกแบบ

นายกษิดิศ มงคลไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยงานโยธา

นายสมศักดิ์ ไพยะราช
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นางสาวปวิณา พรมเสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจันทร์ รัตนไตร
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

นายนรินทร์ ชัยวรรณะ
คนงานทั่วไป

นางสาววันทนา อินโน
ผู้ช่วยงานธุรการ