กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม
รองปลัดเทศบาล
รักษาการ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขฯ

นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์
พยาบาลปฏิบัติการ

นายอุดม จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายลับ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

นางศิริรัตน์ รัตนไตร
ผู้ช่วยงานรักษาความสะอาด

นายนเร จินะราช
ผู้ช่วยงานรักษาความสะอาด

นายวินัย ยาวิชัย
ผู้ช่วยงานรักษาความสะอาด

นางสาวพรพิมล ท่าทราย
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข

นางสาวณัชชา มูลเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐธิดา วงค์จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายรพ วิฑูรย์
คนงานประจำรถขยะ

นายบรรชา ศรีแก้ว
พนักงานประจำรถขยะ

นายประเสริฐ ขัติยะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายปรีดา งามล้วน
ผู้ช่วยงานรักษาความสะอาด

นายศรายุทธ เกิดผล
ผู้ช่วยงานรักษาความสะอาด