งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนิพนธ์ หงษ์ทอง
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายจักรกฤษ บุญทา
พนักงานดับเพลิง

นายรชฏ เพียรจริง
พนักงานดับเพลิง

นายนพรัตน์ เทพมูล
พนักงานดับเพลิง

นายบุญผูก วิทยา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมหวัง ราชยศ
พนักงานดับเพลิง

นายธีระพล นาขยัน
พนักงานดับเพลิง

นายเอนก รัตนปินใจ
พนักงานดับเพลิง