เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

"เมืองอยู่ดี  คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี "

เมืองอยู่ดี

เมืองเล็กวิถีชีวิตเรียบง่าย
"Small town,Simple lifestyle”

คนมีสุข

สังคมแห่งรอยยิ้มและมีความสุข
"A society of smiles and happiness”

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
"Sustainable and environmentally friendly”

เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลอัจฉริยะ
"Smart subdistrict municipality”