ขอเชิญร่วมพิธีประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมพิธี

ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดังนี้่

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีดอนชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ ๑๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหลวงไชยสถาน บ้านวัดหลวง หมู่ที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสบสม บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.