ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พร้อมใจกันจัดกิจกรรม
#ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยในกิจกรรมประกอบด้วย
การชมวิดีทัศน์ "การต่อต้านตอร์รัปชั่นสากล"
การกล่าวนำคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ
และทุกคนได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย