โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลักสูตร "เทศบาล 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร อาจารย์กฤษณะ สมควร อาจารย์ประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยราชภัฏเชียงราย