โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ(การปฏิบัติงานของเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของภาครัฐ(การปฏิบัติงานของเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังขัดเกลาและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าอบรมให้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง โดยมี นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน