กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรฯ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรฯ (Environmental Health Accreditation : EHA) จากคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ