กาดกองเก่า

“ตลาดต้องชม กาดกองเก่า” จะเป็นจุดที่บ่งบอกเรื่องราวในอดีตของชาวเชียงของได้เป็นอย่างดี ทั้งอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแต่งกาย กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรม ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวท้องถิ่นโดยชุมชน และเป็นเวทีการแสดงจากเยาวชน เพื่อสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวเชียงของ บริเวณสถานที่แห่งนี้ ยังคงสัญลักษณ์อาคารที่อยู่อาศัยนับร้อยปี มีสัญลักษณ์รูปปั้นปลาบึกปลาน้ำจืดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ ซึ่งจะเป็นอีกจุดที่ดึงดูดให้ นทท.เดินทางไปท่องเที่ยวพื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต