การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดีบท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑