การประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จากการลงทะเบียนด้วยตนเองยื่นต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ. เพื่อขอรับการช่วยเหลือ. ด่านค่าครองชีพ อนุมัติโดยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ในการนี้ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่ กรรมการและเลขาขุการศูนย์ฯ