การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ