การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 0๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ