การประชุมเพื่อหารือแนวการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการประชุมเพื่อหารือแนวการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดังนี้ โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายสุรชัย พิชคำ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงของ พ.ต.ท สง่า ศรีวิชัย รองผู้กำกับการ สภ.เชียงของ ตัวแทน หัวหน้าสถานีเรือเชียงของ ร.ท.สุรเชษฐ์ พลเยี่ยม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3101 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ส.อ.สัญญา วงค์เสือ หัวหน้าสำนักปลัด จ.อ.สุรัตน์ บุญหล้า เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสารณภัยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนางภิณญาฎา แสนประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ