การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเชียงของ โดยอำเภอเชียงของ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงของ ทั้ง 8 ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร และให้คำแนะนำประชาชน ภาคีเครือข่าย เป็นวันที่ 2 ของการอบรม โดยมีกำหนด อบรม ตั้งแต่ 22-24 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมอบรมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นกำลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป